سوابق اجرایی

عضویت حزب جمهوری اسلامی

عضو هسته گزینش آموزش و پرورش استان یزد

مدیریت اداره تدارکات مخابرات استان یزد

رییس دفتر پیگیریهای ویژه استان یزد

رئیس مدیره گروه پیشگامان کویر یزد

رئیس هیئت شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی

رئیس هیئت شرکت طلوع شمس جانبازان

دبیر انجمن انبوه سازان استان یزد

رئیس هیئت مدیره موسسه مددجویان بهزیستی استان یزد

رئیس هیئت مدیره موسسه دانش آموزی استان یزد