کارشناسی عمران

معاون عمرانی اسبق استانداری یزد

معاون عمرانی اسبق دانشگاه یزد

مدیر عامل موسسه خیریه فروغ جواد