اساسنامه موسسه خیریه فرهنگی حضرت جواد الائمه(ع)

موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع) که در این اساسنامه به اختصار موسسه نامیده می شود، موسسه ای غیرانتفاعی است که با سرمایه اولیه موسسین، به منظور ارائه خدمات فرهنگی، علمی، دینی، توام با تعلیم، تربیت و تبلیغات اسلامی و سایر امور و فعالیتهایی که ذیلا تحت عنوان فعالیت های موسسه بیان خواهد گشت، جهت دستیابی و تحقق اهداف مشروحه ذیل تاسیس گردیده است.


اهداف

1-2- با جذب کمکهای مردمی، مساعدت خیرین، اخذ تسهیلات بانکی و اعتباری، امکـانات تخصصی سازمان های دولتی و ارگانها، جهت استفاده در امر بهسازی و کمک به توسعه مراکز تحقیقاتی، فرهنگی، علمی، فنی، دینی و تعلیم و تربیت جهت انجام تبلیغات، توسعه و نشر فرهنگ و باورهای اسلامی اقدام می گردد.

2-2- فعالیت در ایجاد مراکز آموزشی از مهد کودک تا دانشگاه بر حسب امکانات مالی تخصصی و برنامه‌های تدوینی
3-2- کمک به تسهیل امور و فعالیت مربوط به افراد و یا نوابغی که اختراعات و اکتشافاتی را در دست مطالعه یا انجام دارند از طریق جلب نظر خیرین در کمکهای مالی و مشارکت به منظور تحقیق ایده و به بار نشستن اختراعات آنها
4-2- ایجاد تسهیلات، در صورت امکان مشارکت در برگزاری مراسم سوگواری و اعیاد ملی و مذهبی در مناسبت های مربوطه در جهت تقویت باورهای دینی و اعتقادات اسلامی

5-2- جذب کمک های مردمی جهت انجام امورعام المنفعه نظیر ایجاد مراکز ورزشی، تربیتی و مدارس علوم اسلامی، تامین هزینه های تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، با نیت دستگیری از افراد بی بضاعت

2-6- مشارکت در تعمیر و نگهداری آثار باستانی و دینی و هرگونه امور عمرانی و آبادانی مربوط به کشوراسلامی ایران با تشویق و ترغیب خیرین و افراد راغب و مایل به اینگونه امور

2-7- انجام هرگونه امور و خدمات عام المنفعه ای که موجب ارتقای فرهنگی و اقتصادی و باورهای دینی جامعه گردد.