دستاوردهای پژوهشی موسسه

کتاب مقدمه بر نظریه زبانها و ماشینها تالیف مهندس محمد طهماسبی

کتاب انسان شناسی روستایی تالیف دکتر سید محسن سعیدی

کتاب همگام بافناوری اطلاعات 

کتاب ساختمانهای گسسته تالیف مهندس مهران شتابی و مهندس محمد قاسم زاده

کتاب روانشناسی جهانگردی تالیف دکتر مرتضی امیدیان

a compreheensive eciectic

english conversation